Sekretesspolicy

Sekretess policy

KITTUIS Camping Sekretesspolicy

Uppdaterad den 17 maj 2023

 

1. Datakontroller

ELDA Interactive Ltd / KITTUIS Camping Houtskarintie 6, 21760 Houtskari Organisationsnummer: 2718779-2 Telefon: +358 50 400 7928

 

2. Person ansvarig för registret

Namn: Kim Fredenberg

Postadress: Houtskarintie 6, 21760 Houtskari E-post: kim@eldainteractive.fi

 

3. Registerbenämning

KITTUIS Camping kundregister

 

4. Syfte med behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning är:

Rättslig skyldighet

Avtal

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att hantera kundrelationer, fullgöra rättigheter och skyldigheter för kunden och registeransvarig samt behandla personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för ändamål relaterade till online-tjänster. Vi behandlar personuppgifter i orderbehandling baserat på avtalet (beställning).

 

5. Innehåll i registret

För ändamålet med orderbehandling behandlar vi följande personuppgifter baserat på avtalet:

● Namn

● E-postadress

● Födelsedatum

● Stad

● Land

● Rese- och/eller annat telefonnummer

● Organisation

● Organisationens adressuppgifter

● Kund- och orderhistorik

● Anslutningslogg

 

 Personuppgifter lagras i minst hela kundrelationens varaktighet. Vid längre lagring följs lagstadgade skyldigheter, och registeransvarig är skyldig att behålla bokföringsmaterial under den period som anges i bokföringslagen (kapitel 2, paragraf 10) (10 år).

 

6. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter, och begäran om att utöva dessa rättigheter bör göras skriftligen till kontaktinformationen som anges i integritetspolicyn.

KITTUIS Camping kundregister:

Kim Fredenberg

kim@eldainteractive.fi

 

6.1 Rätt till tillgång

Den registrerade har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi har lagrat.

 

6.2 Rättelse

Den registrerade har rätt att begära rättelse av felaktig eller ofullständig information som rör dem.

 

6.3 Rätt att invända

Den registrerade har rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter om de anser att personuppgifterna har behandlats olagligt.

 

6.4 Rätt till radering

Den registrerade har rätt att begära radering av uppgifter om behandlingen av uppgifterna inte är nödvändig. Vi kommer att behandla begäran om radering och antingen radera uppgifterna eller ge en motiverad anledning till varför uppgifterna inte kan raderas. Det bör noteras att det kan finnas lagstadgade skyldigheter eller giltiga rättsliga grunder som hindrar oss från att omedelbart radera vissa uppgifter. Registeransvarig är skyldig att behålla bokföringsmaterial enligt bokföringslagen (kapitel 2, paragraf 10) (10 år).

 

6.5 Återkallande av samtycke

Om behandlingen av personuppgifter baseras på samtycke, har den registrerade rätt att när som helst återkalla sitt samtycke.

 

7. Insamling av personuppgifter

Personuppgifter samlas in på följande sätt:

● Genom att den registrerade ger informationen till registeransvarig via telefon, e-post eller

webbplats. Genom att den registrerade ger informationen vid användning av erbjudna

tjänster.

● Webbplatsen innehåller kakor från tredje part (partners) för mätning och

spårningstjänster.

● Tredje parter kan placera kakor på din enhet när du besöker webbplatsen. Kakor samlar

främst in teknisk, marknadsförings- och analysinformation. Användningen av kakor på webbplatsen anges separat och är föremål för användarens godkännande.

 

 8. Regelbunden utlämnande av data

I allmänhet behandlas dina personuppgifter av vår företagspersonal i deras arbete. Uppgifterna används inte för marknadsföringssyften utan kundens uttryckliga samtycke. Uppgifter kan lämnas ut till myndigheter enligt lagar och förordningar, och vi kommer att informera kunden om detta om det är tillåtet enligt lag.

 

9. Överföring av data utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Personuppgifter överförs inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

10. Lagring av personuppgifter

Personuppgifter lagras endast i KITTUIS Campings webbplatsystem.

 

11. Behandlingstid

Personuppgifter behålls endast under den nödvändiga perioden för sitt ändamål eller enligt avtalet eller lagen (registeransvarig är skyldig att behålla bokföringsmaterial enligt bokföringslagen, kapitel 2, paragraf 10, i 10 år). Onödiga uppgifter tas bort från registren.

 

12. Registerskydd

Personuppgifter hålls konfidentiella. Registeransvarig och eventuella IT-partners nätverk och utrustning där registret finns är skyddade av brandvägg, personliga användarnamn och lösenord samt allmänt accepterade tekniska medel. Åtkomst till registeruppgifter ges endast till dem vars arbetsuppgifter kräver åtkomst till dessa uppgifter. Fysiska kopior av registret görs inte. Registeransvarig kommer omedelbart att meddela alla berörda parter och tillsynsmyndigheten vid eventuellt dataläckage i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning.

 

13. Ändringar i integritetspolicyn

Den senaste revideringsdatumet för integritetspolicyn anges alltid. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy, inklusive ändringar som följer av förändringar i lagstiftningen, när som helst utan föregående meddelande. Den registrerade ansvarar för att granska den aktuella integritetspolicyn.

 

14. Automatiserat beslutsfattande

Uppgifterna används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.